Biz hakda

Inbertec

Biziň toparymyz

Biz kim

Inbertec, akustiki tehnologiýa bagyşlanan, global ulanyjylar üçin her dürli ses telekommunikasiýa terminaly çözgütlerini hödürlemegi maksat edinýän, işewür aragatnaşyk enjamlary we esbaplary öndüriji.7 ýyldan gowrak üznüksiz gözleg we ösüşden soň, Inbertec Hytaýda öňdebaryjy nauşnik enjamlaryny we esbaplaryny öndüriji we üpjün ediji boldy.Inbertec, ygtybarly we elýeterli önümleri çeýe we çalt hyzmatlar bilen üpjün etmek arkaly Hytaýdaky köp sanly 500 kompaniýa we halkara kompaniýalarynyň ynamyny we işini gazandy.

Biz näme edýäris

Indi 150-den gowrak işgärimiz bar, 2 sany önümçilik bazasy Tong'an an we Jimei, Sýamen.Şeýle hem, Pekinde, Şanhaýda, Guan Guangzhouou, Nanjing, Hefei-de şahamçalarymyz bar.Esasy işimiz, jaň merkezleri, ofis aragatnaşyklary, WFH, awiasiýa nauşnikleri, PTT, Sesi ýatyrmak nauşnikleri, şahsy hyzmatdaşlyk enjamlary we nauşnikler bilen baglanyşykly her dürli esbaplar üçin telekommunikasiýa nauşniklerini öz içine alýar.Şeýle hem, köp nauşnik satyjylarynyň we OEM, ODM, ak bellik hyzmatlaryny talap edýän beýleki kompaniýalaryň ygtybarly zawody.

zawod-gezelenç-ofis-meýdança-aragatnaşyk-merkez-nauşnik-ses-ýatyrmak-3

Näme üçin?

Güýçli gözleg

GN-den gelip çykan esasy gözleg we gözleg topary, akustiki elektron in engineeringenerçilik we telekommunikasiýa pudagynda 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, Inbertec-e öňdebaryjy tehnologiýasyny we abraýyny döretmäge kömek edýär.

Uly gymmatlyk

Inbertec, hemmelere nauşnikleriň iň täze tehnologiýasyndan lezzet almagy maksat edinýär.Beýleki satyjylardan tapawutlylykda, ulanyjylar gaty köp pul sarp etmän doly aýratynlyklardan lezzet almaklary üçin iň ösen tehnologiýany we aýratynlyklary giriş derejesindäki önümlerimize ulandyk.

Producokary önümçilik kuwwaty

Global müşderilere çalt eltilmegini we ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin 120Kpcs / M (Nauşnikler) we 250Kpcs / M (Garnituralar)

Üznüksiz maýa goýum

Inbertec, çalt üýtgeýän bazary saklamak we global hyzmatdaşlaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin önümleri we çözgütleri maýa goýmak we kämilleşdirmek üçin yzygiderli ygrarly.

Internationalokary halkara senagat standarty

Inbertec, önümleriň ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin zerur önümçilik standartlaryndan has ýokary standartlary ulandy.

20,000 düwme durmuş sikli synagy
20,000 Swing synagy
10,000g / 300s daşky ýaý we gürleýjini ýygnamak synagy
5000g / 300s birleşýän kabel synagy
2500g / 60s göni arka ters ýaý dartyş synagy

2000 gulakly slaýd synagy
5000 wilka we wilka açma synagy
175g / 50 sikl RCA synagy
2000 Mic Boom Arc aýlanma synagy

Zawodymyz

zawod (1)
zawod (2)
Ofisimiz (3)
Ofisimiz (4)
Ofisimiz (5)
Ofisimiz (6)
Ofisimiz (7)
Ofisimiz (8)

Ofisimiz

zawod-gezelenç-ofis-meýdança-aragatnaşyk-merkez-nauşnik-ses-ýatyrmak-1
zawod-gezelenç-ofis-meýdança-aragatnaşyk-merkez-nauşnik-ses-ýatyrmak-2
htr
zawod-gezelenç-myhmanlar-garaşýan ýer-1

Toparymyz

Global müşderilerimizi goldamak üçin aýratyn satuw we goldaw toparymyz bar!

Toni

Toni Týan
JHG

Jeýson

Jeýson Çen
Baş direktory

Austin

Austin Liang
Global satuw we marketing müdiri

Betti

Betti Çen
Global satuw dolandyryjysy

Rebekka

Rebekka Du
Global satuw dolandyryjysy

Lillian

Lillian Chen
Global satuw dolandyryjysy

Rubbi

Rubbi Gün
Global satuw we tehnologiýa goldawy