Aragatnaşyk merkezi

Aragatnaşyk merkeziniň çözgütleri

Aragatnaşyk merkeziniň işini aňsat we täsirli öwürmek

Çagyryş mukdary we enjamlaryň bahasy bilen jaň merkezini işletmek hiç haçan aňsat däl.Inbertec Call Center Solutions, girişden ýokary derejeli nauşniklere çenli.Her dürli synaglardan we tassyklamalardan geçip, has köp býudjet tygşytlamak, müşderiler üçin ep-esli hyzmatlary bermäge has köp üns bermek üçin gaty berk we ýokary material bilen elýeterlidir.

Çagyryş merkeziniň ajaýyp çözgüdi üçin nauşnigiň ygtybarlylygy ýaly möhüm zat ses çykarmak we rahatlykdyr.Inbertec, sesiň peselmeginiň 99% aýratynlygy bolan premium ENC UC nauşniklerini üpjün edýär.Müşderileriňiz bilen takyk gepleşikleri üpjün edýän fon sesini ep-esli azaltmak üçin ösen tehnologiýa ulanylýar.Mundan başga-da, nauşnikimiz ýeňil we işli jaňlarda işgärleriňize rahatlyk we rahatlyk bermek üçin oňat dizaýn edilen.

Ses çözgüdi

“Inbertec” jaň merkeziniň çözgüdi, her bir ulanyjynyň HD ses aragatnaşygynyň tehnologiýasyndan we arzan bahadan ses çykarýan mikrofondan peýdalanmagyny üpjün edýän esasy aragatnaşyk merkezi üçin iň oňat baha berýär.

Kontakt-merkez-çözgütler2

Esasy gurnama üçin UB780 VoIP Dial Pad, QD kabeli we QD nauşniklerini hödürleýäris!

Kompýuter / noutbuk bilen ulanmak üçin dürli derejeli 3,5 mm Jek nauşnikleri hem bar.

Kontakt-merkez-çözgütler3

CCaaS Enjam çözgüdi

Bu aralykda, aragatnaşyk merkezi USB nauşnikleri CCaaS ulanyjylary üçin hem amatly.Kompýuter çözgüdi üçin, ýumşak telefon müşderileri üçin QD nauşniklerimiz bilen birikmek üçin USB we 3,5 mm Jek birleşdirijimiz bar, bu hem işgärleriň çalşygy üýtgemegi üçin amatly.

Kontakt-merkez-çözgütler4

Garnituralar çözgüdi

“Inbertec” jaň merkeziniň çözgüdi, gulak ýassygy, mikrofon ýassygy, QD kabelleri, mata gysgyç, adapterler we ş.m. ýaly esbaplary hödürleýär, bularyň hemmesi siziň islegleriňize görä hödürlenip bilner.

Kontakt-merkez-çözgütler5