Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Eksportda baý tejribesi bolan hünärmen nauşnik we aksesuar zawody.

OEM, ODM hyzmatlaryny hödürleýärsiňizmi?

Hawa, OEM, ODM hyzmatlaryny edýäris.Müşderileriň talaplaryna esaslanyp, özleşdirmegi edip bileris.

Bahalaryňyz näme?

Bahalar bar, e-poçta iberiňsales@inbertec.combahasy üçin.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, e-poçta iberiňsales@inbertec.comhas giňişleýin maglumat üçin.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, dürli ýurtlar üçin şahadatnamalar, laýyklyk ýaly resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Garnituranyň maglumat tablisasy we Ulanyjy gollanmalary barmy?

Hawa, e-poçta iberip bilersiňizsupport@inbertec.commaglumat tablisasy, ulanyjy gollanmalary we ähli tehniki resminamalar üçin.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty 1 ~ 3 gün töweregi.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan 2 ~ 4 hepde soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Telegraf geçirişi makul bilner.Şeýle hem, “Paypal”, “Western Union” -y az mukdarda kabul edýäris.

Önüm kepilligi näme?

24 aýlyk standart kepillik.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem, howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen gaplamalary we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýükleri uly göwrüm üçin iň oňat çözgütdir.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek berilip bilner.Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärissales@inbertec.comhas giňişleýin maglumat üçin.