Blog

 • PBX haýsy dozany aňladýar?

  PBX haýsy dozany aňladýar?

  Hususy şahamça bir Exchangeasy üçin gysgaldylan PBX, ýeke-täk kompaniýanyň içinde işleýän hususy telefon ulgamy.Uly ýa-da kiçi toparlarda meşhur bolan “PBX”, beýleki adamlar däl-de, bir guramanyň ýa-da işiň işgärleri tarapyndan ulanylýan telefon ulgamy, marşrut jaňlary bilen jaň edýär ...
  Koprak oka
 • Wideo konferensiýa üçin haýsy nauşnikleri ulanmaly?

  Wideo konferensiýa üçin haýsy nauşnikleri ulanmaly?

  Duşuşyklar düşnüksiz sesler bilen işlemeýär, Ses ýygnagyňyza öňünden goşulmak hakykatdanam möhümdir, ýöne dogry nauşnik saýlamak hem möhümdir.Ses nauşnikleri we nauşnikler her ululygy, görnüşi we bahasy boýunça tapawutlanýar.Birinji sorag elmydama haýsy nauşnik ulanmaly?Aslynda ...
  Koprak oka
 • Dogry aragatnaşyk nauşnigini nädip saýlamaly?

  Dogry aragatnaşyk nauşnigini nädip saýlamaly?

  Telefon nauşnikleri, müşderi hyzmaty we müşderiler bilen uzak wagtlap telefonda habarlaşmak üçin zerur kömekçi gural hökmünde;kärhana satyn alanyňyzda nauşnik dizaýnyna we hiline käbir talaplar bolmaly we aşakdaky problemadan ünsli saýlamaly we öňüni almaly ...
  Koprak oka
 • Garnitura gulak ýassygyny nädip saýlamaly

  Garnitura gulak ýassygyny nädip saýlamaly

  Garnituranyň möhüm bölegi hökmünde nauşnik gulagynyň ýassygy, sarsmazlyk, sese garşy syzmak, güýçlendirilen bas we nauşnik gabygynyň we gulak süňküniň arasynda rezonans bolmazlygy üçin sesleriň ýokary bolmagynyň öňüni alýar.Inb-iň üç esasy kategoriýasy bar ...
  Koprak oka
 • UC nauşnik Business Işewürlik wideokonferensiýasynyň ajaýyp kömekçisi

  UC nauşnik Business Işewürlik wideokonferensiýasynyň ajaýyp kömekçisi

  Pandemiýa ýaly işewürlik mümkinçilikleriniň dürlüligi sebäpli köp kompaniýalar has tygşytly, çeýe we täsirli aragatnaşyk çözgüdine ünsi jemlemek üçin ýüzbe-ýüz ýygnaklary goýýarlar: wideo konferensiýasy.Şereketiňiz henizem telekonferensiýa peçinden peýda görmeýän bolsa ...
  Koprak oka
 • 2025-nji ýyla çenli hünärli nauşnik tendensiýalary: Ine, ofisiňizde bolup geçýän üýtgeşiklik

  2025-nji ýyla çenli hünärli nauşnik tendensiýalary: Ine, ofisiňizde bolup geçýän üýtgeşiklik

  Ifiedeke-täk aragatnaşyk (işewürlik proseslerini optimizirlemek we ulanyjylaryň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin birleşdirilen aragatnaşyk) professional nauşnik bazary üçin iň uly üýtgeşmä itergi berýär.Frost we Sulliwanyň pikiriçe, ofis nauşnik bazary dünýäde 1,38 milliard dollardan 2,66 milliard dollara çenli öser ...
  Koprak oka
 • Iş nauşnikleri üçin täze ugurlar ified Bitewi aragatnaşygy goldaýar

  Iş nauşnikleri üçin täze ugurlar ified Bitewi aragatnaşygy goldaýar

  1. Bilelikdäki aragatnaşyk platformasy geljekki iş nauşnikiniň esasy amaly senarisi bolar Frost & Sullivan-yň 2010-njy ýylda bitewi aragatnaşyk kesgitlemesine görä, bitewi aragatnaşyk telefona, faks, maglumat geçiriş, wideo konferensiýa, gyssagly habarlaşma ...
  Koprak oka
 • Inbertec & China Logistika

  Inbertec & China Logistika

  (1822-nji ýylyň 18-nji awgusty Sýamen) Hytaý materiallaryny saklamak we transport topary Co., Ltd.CMST China logistika Co., Ltd.-iň bir bölegi hökmünde , Kompaniýanyň Hytaýda 75 şahamçasy bar we 30-dan gowrak iri logistika bar ...
  Koprak oka
 • UC nauşnikleriniň peýdalary

  UC nauşnikleriniň peýdalary

  UC nauşnikleri häzirki döwürde gaty giňden ýaýran nauşnikdir.Olarda gurlan mikrofon bilen USB birikmesi bilen gelýär.Bu nauşnikler ofis işlerinde we jaň edýän hem li üçin daş-töweregindäki sesleri ýatyrýan täze tehnologiýa bilen gurlan şahsy wideo jaňlary üçin täsirli ...
  Koprak oka
 • Garnitura pudagy bilen bilelikde ösen Inbertec

  Garnitura pudagy bilen bilelikde ösen Inbertec

  “Inbertec” 2015-nji ýyldan bäri nauşnik bazaryna ünsi jemleýär. Ilki bilen Hytaýda nauşnikleriň ulanylyşynyň we ulanylyşynyň gaty pesdigi bize mälim boldy.Munuň bir sebäbi, beýleki ösen ýurtlardan tapawutlylykda, hytaý kompaniýalarynyň köpüsinde ýolbaşçylar elsiz erkinlige düşünmediler ...
  Koprak oka
 • Amatly ofis nauşnikleri üçin doly gollanma

  Amatly ofis nauşnikleri üçin doly gollanma

  Amatly ofis nauşnigini tapmak barada aýdylanda, görnüşi ýaly ýönekeý däl.Bir adama amatly zat, başga birine gaty oňaýsyz bolup biler.Üýtgeýjiler bar we saýlamak üçin köp stil barlygy sebäpli, haýsysynyň iň gowudygyny kesgitlemek üçin wagt gerek.Üçünji ...
  Koprak oka
 • “Inbertec” “Great Value Cetus Series” aragatnaşyk merkeziniň nauşnikini işe girizdi

  “Inbertec” “Great Value Cetus Series” aragatnaşyk merkeziniň nauşnikini işe girizdi

  Sýamen, Hytaý (2022-nji ýylyň 2-nji awgusty) Adamlar elmydama ajaýyp deňiz jandarlary bilen haýran galýarlar.Deňiz jandarlarynyň eşidiş ýygylygy adamlardan tapawutlanýar.Çuň we düşnükli ses bilen aragatnaşygy.Jemgyýetiň ösüşi, aragatnaşyk ýoly bilen ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2