AI sesini ýatyrmak çözgüdi

Daşky gurşaw sesini ýatyrmak çözgüdi

Öý ofisleri, jaň merkezleri, kärhana ýerleri we açyk meýilnamaly ofisleriň hemmesi adamlary işden daşlaşdyrjak, öndürijiligi we aragatnaşyk netijeliligini peseldýän ses bilen doldurylyp bilner.

Kontakt-merkez-çözgüt
Öý
Çagalar

Has uly kontekstdäki ses, häzirki döwürde barha artýan sanly we ykjam dünýäde, uzakdan müşderi kömek hyzmatlarynda we VOIP we uzakdaky konferensiýa programmalary arkaly onlaýn gepleşiklerde ägirt uly kynçylykdyr.Gaty gulakly nauşnikler, ýokary päsgelçilikli şertlerde müşderiler we kärdeşler bilen aýdyň we rahat gürleşmek isleýän kärhanalar üçin iň gowy saýlawdyr.

Epidemiýanyň täsiri bilen has köp adam öýde işlemegi we onlaýn söhbetdeşlikleri saýlaýar.Noiseokary hilli ses çykaryjy nauşnik saýlamak işiňizi has täsirli edip biler.
Sesi_Cancelling_solution
Inbertec UB805 we UB815 seriýaly nauşnikler goşa mikrofon massiwini ulanmak we ýakyn ENC we uzakdaky SVC tehnologiýasyny ulanmak arkaly ýokary ses azaltmak ukybyna eýe.Jemgyýetçilik ýerinde ýa-da öýde işleseňiz, ulanyjylar islän wagty, islendik ýerde has gowy diňlemek tejribesinden lezzet alyp bilerler.