Garnitura gulak ýassygyny nädip saýlamaly

Möhüm bölegi hökmündenauşnik, nauşnik gulagynyň ýassygy, nauşnik gabygy bilen gulak süňküniň arasynda rezonans bolmazlygy üçin süýşmeýän, sesiň syzmagyna garşy, güýçlendirilen bas we nauşnikleriň gaty ýokary bolmagy ýaly aýratynlyklara eýedir.

Inbertec-iň üç esasy kategoriýasy bar.
1. Köpük gulak ýassygy
Köpükli gulak ýassygy, köp girelgede iň köp ulanylýan materialdyrorta derejeli nauşnikler.Materiallaryň dürli derejeleri bar.Inbertec gulakhalkalarynyň köpük materiallary, ýokary derejeli, Koreýadan getirilen, aşaky derejeli köpük materiallarynyň köpüsine garanyňda has çydamly we ýumşak.Uzak wagtlap geýip bilersiňiz, ýöne rahat bolup bilersiňiz.Has möhümi, bu material gulak bilen nauşnik gulak plastinkasynyň arasynda üznüksiz laýyklygy üpjün edýär.Sesi gulak ýassygy kamerasynda saklaýar, nauşnik gürleýjisine gulaga takyk we täsirli ses çykarmaga mümkinçilik berýär.

1 (1)

2. Deri gulak ýassygy
PU deri gulak ýassygy geýmek üçin has amatly we güýçli suw geçirmeýän, der geçirmeýän we aňsat deformasiýa edilmeýän güýçli.Köpük gulak ýassygy bilen deňeşdirilende has owadan we sesiň garşysyna has gowy täsir edýär.Deriňiz PU-a aşa duýgur bolmasa, size has rahat duýgy berer.

1 (2)

3. Belok deri gulak ýassygy
Belok deri, şübhesiz, häzirki wagtda iň oňat materialdyr.Onuň materialy gowy dem alýan we deriniň tekiz ýüzüne eýe bolan adam derisine iň ýakyn.Uzak wagtlap geýmek basyş duýgusyny döretmez, sesleriň köpüsini izolirläp biler.Gulak ýassygynyň bu görnüşi, tejribe ulanyp, premium gözleýän adamlar üçin gowy saýlaw bolar.

1 (3)
1 (4)

Nauşnikleri ulanmagyň ssenarilerine we ulanylyş ýygylygyna görä gulakhalkalary saýlap bileris.Ulanyjylar uzak möhletli geýenlerinde amatlylyk göz öňünde tutulmalydyr;sesleri azaltmak täsiri ilki bilen şowhunly ýerlerde nauşnik ulanylanda göz öňünde tutulmalydyr.Elbetde, şahsy islegiňiz hem gaty möhümdir, ýöne gulak ýassyklaryny saýlanyňyzda ýokardaky ýörelgelere eýereniňizde ýalňyş bolmaz.


Iş wagty: 19-2022-nji oktýabr