Dogry aragatnaşyk nauşnigini nädip saýlamaly?

Telefon nauşnikleri, müşderi hyzmaty we müşderiler bilen uzak wagtlap telefonda habarlaşmak üçin zerur kömekçi gural hökmünde;kärhana satyn alanyňyzda nauşnik dizaýnyna we hiline käbir talaplar bolmaly we aşakdaky problemalardan ünsli saýlamaly we synanyşmaly.

  • Sesi peseltmek täsiri pes, daşky gurşaw şowhunly, beýleki tarapyň düşnükli, bokurdak we ses aragatnaşygyna zeper ýetirmek aňsat bolmagy üçin operator sesini çykarmaly.
  • Çagyryşyň pesligi operatorlar bilen müşderileriň arasyndaky aragatnaşykda kynçylyklara we müşderiniň pes tejribesi müşderileriň erbet abraýyna we ýitmegine sebäp bolar.Telefon nauşniginiň pes hili diňe bir jaňyň hiline täsir etmän, hyzmatyň gysga wagty sebäpli kompaniýanyň iş bahasyny hem ýokarlandyrar.
  • Garniturany uzak wagtlap geýmek we oňaýsyzlygy sebäpli, gulagyň agyrmagyna we beýleki oňaýsyzlyklara sebäp bolýar;Uzak möhlet eşidişe zeper ýetirip biler, ulanyjynyň işine we hatda ömrüne çynlakaý täsir eder.

Meseläni çözmek we kärhanalara öz ykdysady nauşniklerini saýlamaga, müşderi hyzmatynyň / marketinginiň netijeliligini ýokarlandyrmaga, kärhanalara müşderilere hünär, ýakyn hyzmatlar we korporatiw maglumatlar bilen has gowy üpjün edilmegine we müşderileriň kanagatlylygyny we korporatiw keşbini yzygiderli ýokarlandyrmaga kömek etmek üçin.

Garnitura hakykatdanam sesi peseldip bilermi?

Müşderi hyzmatynyň işgärleri, köplenç ofis oturgyçlarynyň arasynda az ýer bolan köpçülikleýin ofisde bolýarlar.Goňşy stoluň sesi adatça olaryň mikrofonyna geçiriler.Müşderi hyzmatynyň işgärleri, kompaniýanyň degişli maglumatlary müşderä has gowy ýetirmek üçin göwrümi üpjün etmeli ýa-da çykyşy birnäçe gezek gaýtalamaly.Bu ýagdaýda, sesi ýatyrýan mikrofon we ses ýatyryjy adapter bilen enjamlaşdyrylan nauşnik saýlasaňyz we ulansaňyz, fon sesiniň 90% -den gowragyny netijeli aýyryp, sesiň aýdyň we aralaşmagyny üpjün edip, aragatnaşyk wagtyny tygşytlaýar hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak we müşderiniň tejribesini ýokarlandyrmak.

aragatnaşyk garniturasy (1)

Nauşnikleri uzak wagtlap geýmek rahatmy?

Günde ýüzlerçe jaň edýän ýa-da jaň edýän müşderi hyzmaty işgärleri üçin günde 8 sagatdan gowrak nauşnik dakmak, oňaýsyzlyk geýse, iş netijeliligine we iş keýpine gönüden-göni täsir eder.Telefon hyzmatynyň nauşnigini saýlanyňyzda, kärhana baş görnüşine laýyk gelýän ergonomiki gurluşly telefon hyzmat garniturasyny saýlamalydyr.Şol bir wagtyň özünde, belok / gubka / dem alýan deri korpusy ýaly ýumşak gulak torbalary bolan telefon hyzmat garniturasy uzak wagtlap könelip biler, bu bolsa gulaklary rahatlandyrar we agyry döretmez.Müşderi hyzmatynyň işgärlerini has amatly we has netijeli edip biler.

aragatnaşyk garniturasy (2)

Nauşnikler eşidişini gorap bilermi?

Garniturany agyr ulanýanlar üçin ses bilen uzak wagtlap aragatnaşyk saklamak, degişli tehniki goragsyz eşidiş zeperlenmegine sebäp bolup biler.Professional telefon nauşnikini ulanyp, ulanyjynyň eşidiş saglygy has gowy goralyp bilner.Professional trafik nauşnikleri, sesiň netijeliligini peseltmek, ses basyşyny ýok etmek, üç esse çykmagy çäklendirmek we beýleki tehniki usullar arkaly eşidişi netijeli gorap biler.Kärhanalar bu tehnologiýalary ulanyp, ulag nauşniklerini saýlap bilerler.


Iş wagty: 25-2022-nji oktýabr