2025-nji ýyla çenli hünärli nauşnik tendensiýalary: Ine, ofisiňizde bolup geçýän üýtgeşiklik

Ifiedeke-täk aragatnaşyk (işewürlik proseslerini optimizirlemek we ulanyjylaryň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin birleşdirilen aragatnaşyk) professional nauşnik bazary üçin iň uly üýtgeşmä itergi berýär.Aýaz we Sulliwanyň pikiriçeofis nauşnigibazar 2025-nji ýyla çenli dünýäde 1,38 milliard dollardan 2,66 milliard dollara çenli öser.

Ofis

Bu siziň edaraňyz üçin nämäni aňladýar?Guramaňyzyň stol telefonlaryndan ýüz öwrüp, Bitewi aragatnaşyk platformasyna geçmeginden birnäçe wagt geçdi, şonuň üçin indi geljegiňiz hakda pikirlenip başlamak üçin ajaýyp pursataragatnaşykwe şol enjamlary nädip dolandyrjakdygyňyzy.Mundan başga-da, açyk ofisler has wajyp bolansoň, sesleri ýatyrmak üçin mikrofonlary we gürleýjileri has gowy zerurlyga öwürýär.Bu maglumatlar bilen, 2019-njy ýylda fon sesini azaltmak üçin has gowy nauşnikler bar.

Geljege taýýarlanmak üçin näme edip bilersiňiz?

Miras galan telefon ulgamlarynyň köpüsi tapgyrlaýyn geçip barýarka, ifiedeke-täk aragatnaşyk platformasynyň size nähili peýdaly bolup biljekdigini göz öňünde tutup başlamaly.Mundan başga-da, ulanýan bolsaňyznauşnikbar bolan telefon ulgamyňyz üçin, bar bolan nauşnikleriňiziň täze telefon ulgamy bilen işlejekdigini ýa-da ýokdugyny bilmek gowy bolardy.Notok bolsa, geljekdäki çykdajylary meýilleşdirip bilersiňiz.

DolandyrmakOfis nauşnikleri

Stol telefonlaryndan daşlaşmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, nauşnikleriň esasy aragatnaşyk enjamyňyz boljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň, şonuň üçin gaty ygtybarly, amatly, gowy eşidilýän we amatly nauşnik modeliniň bolmagy möhümdir.Mundan başga-da, köp sanly nauşnik ýerleşdirýän bolsaňyz, şol programma üpjünçiliginiň gatnaşjakdygy sebäpli, ogullyga almak derejesiniň ýokary bolmagy we lapykeçligi azaltmak üçin işgärleri taýýarlamak möhümdir.Göni işlemek üçin Inbertec ýaly professional nauşnik satyjysynyň bolmagy, IT çeşmelerini ulanmagyň ýerine göz öňünde tutulmaly bir zat.


Iş wagty: Sentýabr-06-2022