UC nauşnik Business Işewürlik wideokonferensiýasynyň ajaýyp kömekçisi

Pandemiýa ýaly işewürlik mümkinçilikleriniň dürlüligi sebäpli köp kompaniýalar has tygşytly, çeýe we täsirli ünsi jemlemek üçin ýüzbe-ýüz ýygnaklary goýýarlar.aragatnaşyk çözgüdi: wideo konferensiýa jaňlary.Kompaniýaňyz henizem internet arkaly telekonferensiýalardan peýda görmeýän bolsa, wideokonferensiýany synap görüň, sebäbi adamlar ýer ýüzüne ýaýrady we wagt we pul ýitirip bilersiňiz.Halkara import we eksport söwdasy bilen meşgullanýan bolsaňyz, netijeliligiňizi ep-esli ýokarlandyryp biljek wideo konferensiýa arkaly müşderiler bilen habarlaşmaly.

Wideo konferensiýany ulanyp başlasaňyz, adaty ýygnak modeli barada pikiriňizi üýtgedersiňiz.

lQDPJxa0CdIiavTNAu7NBGWwSZp7M_wO0nIDKAqI-YCqAA_1125_750

01 - Wideo konferensiýa syýahat we telefon çykdajylaryny azaldar

Şereketiňizdäki “Wideokonferensiýa ahyrky nokatlary” bilen baglanyşyk mümkinçilikleriňizi giňeldýärsiňiz we işgärler, müşderiler we üpjün edijiler üçin syýahat, syýahat we ýaşaýyş jaýy bilen çykdajylary azaldýarsyňyz.Web birikmesi arkaly, kompaniýaňyz dünýäniň islendik ýerinde adamlar bilen köp sanly wideo konferensiýa geçirip, telefon we çykdajylary üýtgetmezden.

02 - Az wagtyň içinde ýygnaklary has öndürijilikli ediň

Meetingüzbe-ýüz duşuşyklar elmydama beýleki şäherlerden we hatda ýurtlardan gelýän syýahatçylara köp wagt sarp etmegi talap edýär.Wideoşekilli konferensiýa bilen bu gezek has öndürijilikli işe öwrülip biler.Garaşylmadyk wakalardan, gijikdirmelerden gaça durýar we her bir işgäriň wagt dolandyryşyny optimizirlemäge kömek edýär.Bu faktory aýyrmak bilen toparyňyz has köp we has gowy öndürip başlaýar.

03 - Has ünsli, birleşdirilen we meşgullanýan toparlar

Wideo ulanmak bilen hyzmatdaşlyk edýän toparlar bilimleri has çalt paýlaşýarlar, bazara çykmak üçin wagty gysgaldýarlar we bäsleşigi ýeňýärler.Wideo konferensiýa karar bermegi çaltlaşdyrýar!Munuň bilen kompaniýaňyz has çylşyrymly we täsirli dolandyryş arkaly bäsdeşlik ukybyna eýe bolýar.Tagtadan başlap, amallara çenli ähli ugurlaryň peýdalanýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Wideo konferensiýa, elbetde, sesiň peselmegine täsir edýän işewür nauşniklere mätäçnauşnikmikrofon bilen şowhunly daş-töweregi taparlar, beýleki tarap fon sesini eşidip biler, müşderä erbet tejribe berer, ýöne bu gezek ases azaltmak nauşnikleri, fon sesini ekranyň gowy usuly, müşderi diňe sesiňizi eşidip biler, Aragatnaşygy has täsirli we täsirli edip, iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.Inbertec, wideo konferensiýanyň talaplaryna laýyk gelýän we size ýokary derejeli tejribe getirip biljek dürli täsirli sesleri ýatyrýan nauşnikleri bar.Duşuşygyň aragatnaşyk netijeliligini ýokarlandyryň, haýsydyr bir iş mümkinçiliklerini sypdyrmaň.


Iş wagty: 22-2022-nji sentýabr