PBX haýsy dozany aňladýar?

Hususy şahamça bir Exchangeasy üçin gysgaldylan PBX, ýeke-täk kompaniýanyň içinde işleýän hususy telefon ulgamy.Uly ýa-da kiçi toparlarda meşhur bolan PBX, içinde ulanylýan telefon ulgamyguramaýa-daBiznestarapyndanBu işgärleri däl-de, eýsembeýlekiler bilen deňeşdirilendeadamlar, işdeşleriň arasynda marşrut jaňlary.
Aragatnaşyk liniýalarynyň arassa we meýilnama boýunça işlemegini üpjün etmeli.ThePBX ulgamyişini aňsatlaşdyrmak üçin döredildi, şol bir wagtyň özünde jaňlary dolandyrmak üçin kompaniýalar üçin has köp býudjet tygşytlandy.

ÜçPBX ulgamlary
Haýsy enjam ulanýandygyňyza baglylykda, PBX ulgamyňyz gaty çylşyrymly bolup biler we doly sanly işlemek üçin birnäçe aý gerek bolar, hatda gurmak üçin birnäçe gün gerek bolar.Ine, PBX-iň üç dürli görnüşi.

Adaty PBX
Adaty ýa-da analog PBX 70-nji ýyllaryň başynda bellendi.POTS (aka Plain Old Telephone Service) setirleri arkaly telefon kompaniýasyna baglanyşýar.Analog PBX-den geçýän ähli jaňlar fiziki telefon liniýalary arkaly iberilýär.
Adaty PBX ilkinji gezek halka hödürlenende, telefonda telekommunikasiýanyň ygtybarlylygy we tizligi üçin ep-esli gowulaşma boldy.Analog telefon liniýalarynda mis çyzyklary ulanylýar we häzirki zaman PBX ulgamlary bilen deňeşdirilende ep-esli gowşaklygy bar.
Analog PBX-iň gowy tarapy, diňe fiziki forma kabellerine daýanýar, şonuň üçin internet birikmeleri durnuksyz bolsa asla problema bolmaz.

VoIP/IP PBX
PBX-iň has soňky wersiýasy VoIP (Internet Over Protocol) ýa-da IP (Internet Protocol) PBX.Bu täze “PBX” şuňa meňzeş standart ukybyna eýedir, ýöne sanly birikme üçin has täsirli aragatnaşyk bilen.Kompaniýa saýtda merkezi guty bolup galýar, ýöne enjamyň her bir böleginiň işlemek üçin PBX-e gaty simli bolmagy talap edilýär.Çözüw, fiziki kabelleriň ulanylyşynyň azalmagy sebäpli kompaniýanyň bahasyny azaldýar.

Bulut PBX
Indiki ädim, “Hosted PBX” diýlip atlandyrylýan “Cloud PBX” bolup, internet arkaly aýratynlykda üpjün edilýär we üçünji tarap hyzmat kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýar.Bu edil birmeňzeşVoIPPBX, ýöne IP telefonlaryndan başga enjamlary satyn almak üçin hiç hili talaplar bolmazdan.Şeýle hem çeýeligi, ulalmagy we wagt tygşytlamak ýaly artykmaçlyklary bar.“PBX” üpjün edijisi, tutuş ulgam hyzmatyna we täzelenmelerine jogapkärdir.

Garnitura Integrasiýa çözgüdi
Garnituralar “PBX Telefon ulgamy” bilen birleşdirilen hem bolsa, köp adamly işiň netijeliligi ýokarlanýar.Emma integrasiýa elmydama aňsat işlemeýär.Aýry integrasiýa sürüjisi, programma üpjünçiligi ýa-da plugin, nauşnik arkaly ses signalynyň hilini durnuklaşdyrmak üçin köplenç talap edilýär.
Häzirki zaman PBX üpjün edijileri ähli kynçylyklary ýeňilleşdirip bilerdi.Öňdebaryjy nauşnik markalarynyň köpüsi bilen plug-play-play ýönekeýligi integrasiýasyny üpjün edýär.DECT, simli ýa-da simsiz nauşnikleri ulanýandygyňyzyň ähmiýeti ýok, ajaýyp signal hili bilen hrustal arassa ses aragatnaşygyny gysga wagtda alyp bilersiňiz.

lQDPJxbfSveDsQjNAuHNBFKwMzb4Z2cyPGUDbujHAIAFAA_1106_737


Iş wagty: Noýabr-16-2022