Wideo konferensiýa üçin haýsy nauşnikleri ulanmaly?

kaka

Duşuşyklar aýdyň sesler bolmazdan işlemeýär

Ses ýygnagyňyza öňünden goşulmak hakykatdanam möhümdir, ýöne dogry nauşnik saýlamak hem möhümdir.Ses nauşniklerinauşnikler her ululygy, görnüşi we bahasy boýunça tapawutlanýar.Birinji sorag elmydama haýsy nauşnik ulanmaly?

Aslynda, birnäçe wariant bar.Üns berýän ep-esli gulaksesiň ýatyrylmagyöndürijiligi.Umumy saýlaw hökmünde kabul edilip bilinjek gulak.Güýçli nauşnikler aragatnaşyk merkeziniň işgärleri üçin adaty saýlawdyr.

Şeýle hem, ulanyjynyň kellesinden agyrlygy göterýän önümler bar, on-the-nauşnik ýaly.Mikrofonly mono nauşnikler, telefon arkaly gürleşmek we bir adam bilen gürleşmegiň arasynda derrew üýtgemegi üpjün edýär.Gulakda, AKA gulaklary, götermek üçin iň kiçi we aňsat.Bu saýlawlar simli ýa-da simsiz gelýär, käbirleri zarýad beriş ýa-da duralgalary hödürleýär.

Geýmek stilini özüňiz kesgitläniňizden soň.Başarnyk hakda pikirlenmegiň wagty geldi.

Sesi ýatyrýan nauşnikler

Sesi ýatyrmak, gulaklaryňyzy biynjalyk etmezlik üçin iki dürli ses çeşmesini öz içine alýar.Passiw sesiň ýatyrylmagy gulak käseleriniň ýa-da gulak gulaklaryny ýapýan ýa-da izolirleýän gulak käseleriniň görnüşine daýanýar, gulakdaky nauşnikler daşarky sesleri aýyrmak üçin gulagyňyza birneme zat goýmagy maksat edinýär.

Işjeň sesiň ýatyrylmagy mikrofonlary gurşap alýan sesleri almak we ses tolkunlary biri-birine gabat gelende sesleriň iki toplumyny aç-açan “kesmek” üçin ters signal ibermek üçin ulanýar.Sesi ýatyrýan nauşnikler, jaň wagtynda fon sesiniň ýaýramagyny ep-esli azaldar.Işewür ýygnak geçirmeýän wagtyňyz, aýdym diňlemek üçin ulanyp bilersiňiz.

Simli nauşnikler we simsiz nauşnikler

Simli nauşnikler kompýuteriňize kabel bilen birikýär we derrew gürleşip başlamaga mümkinçilik berýär.Baglanyşykplug-play-playamatly goşmaça simli nauşnikler batareýanyň ýoklugy barada hiç wagt alada etmeýärler.Simsiz nauşnikler bolsa, WiFi ýa-da Bluetooth ýaly sanly signal ulanyp enjamyňyza birikýär.

Fakslary we resminamalary ýygnamak üçin jaň edenlerinde ulanyjylary stollaryndan uzaklaşdyrmaga mümkinçilik berýän dürli diapazonlary hödürleýärler.Önümleriň köpüsi bir wagtyň özünde birnäçe enjama birigip, jübi telefony bilen kompýuterde jaň etmegiň arasynda çalt üýtgeýär.

Çagyryş gözegçiligi (içerki gözegçilik)

Çagyryş gözegçiligi, nauşnikdäki dolandyryş düwmelerini ulanyp, jaňlary uzakdan almak we gutarmak.Bu mümkinçilik fiziki stol telefonlary we ýumşak telefon programmalary bilen utgaşyp biler.Simli nauşniklerde köplenç kabelde gözegçilik bar we köplenç sesiň ýokary / aşak we sessiz funksiýalaryny hödürleýär.

Mikrofonyň sesiniň peselmegi

Sesi ýatyrýan mikrofon, dürli tarapdan ses almak üçin iki ýa-da has köp mikrofony ulanyp, fon sesini süzmek üçin ýasalan mikrofondyr.Esasy mikrofon agzyňyza ulanylýar, beýleki mikrofonlar bolsa dürli tarapdan fon sesini alýarlar.AI sesiňize üns berýär we fon sesini awtomatiki ýatyrýar.


Iş wagty: 31-2022-nji oktýabr