UB210DU - Adaty goşa sesiň ýatyrylmagy USB nauşnik

Gysga düşündiriş:

Işewür VoIP jaňlary üçin mikrofon bilen nauşnik aýyrmak üçin standart ofis sesi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

210DU esasy dereje, iň tygşytly ulanyjylara we esasy kompýuter telefon aragatnaşyk ofislerine laýyk gelýän pul tygşytlaýan simli ofis nauşnikleri.Meşhur IP telefon markalary we häzirki belli programma üpjünçiligi bilen gowy işleýär.Daşky gurşawyň sesini azaltmak üçin ses çykarmak tehnologiýasy bilen, her jaňda ajaýyp müşderi tejribesini üpjün edýär.Býudjeti tygşytlap we ajaýyp hilini bilelikde alyp bilýän ulanyjylar üçin ynanyp bolmajak baha nauşniklerini ýasamak üçin esasy materiallar we iň ýokary önümçilik prosesi bilen gelýär.Garnituranyň hem dünýä derejesindäki birnäçe şahadatnamasy bar.

Iň esasy pursatlar:

Daş-töwerekdäki sesleriň azalmagy

Elektrik kondensatorynyň sesini azaltmak mikrofony daşky gurşaw sesini ep-esli derejede ýatyrýar.

2 (1)

Ergonomiki dizaýn

Ajaýyp köpükli gulak ýassygy, geýilýän neýlon mikrofon we uzaldylan kellä geýmek arkaly ýönekeý gulak basyşyny ep-esli azaldyp biler.

2 (2)

Açyk ses

Giň zolakly tehnologiýa gürleýjileri sesiň düşnükliligini ýokarlandyrmak üçin ulanylýar, diňleýiş düşünişmezligini azaltmak üçin peýdaly,
gaýtalamak we diňleýjiniň ýalňyşlygy.

2 (3)

Uzak çydamlylyk

Umumy senagat standartlaryndan ýokary
sansyz çynlakaý hil synaglary

2 (4)

Pes çykdajy we ýokary baha

Başarýan diňleýjiler üçin ýokary bahaly nauşnikleri öndürmek üçin Saýlanan materiallary we ösen önümçilik prosesini ulanmak
pul tygşytlaň we ýokary hilli hem alyň.

2 (5)

Bukjanyň mazmuny

1 x Garnitura (Düzgüne görä köpük gulak ýassygy)
1 mata gysgyç
1 x Ulanyjy gollanmasy
(Deri gulak ýassygy, isleg boýunça kabel gysgyç *)

Umumy maglumat

Gelip çykan ýeri: Hytaý

Şahadatnamalar

2 (6)

Aýratynlyklary

Binaural

UB210DU

 2 (7)

Ses öndürijiligi

Gepleýjiniň ululygy

Φ28

Dinamik Maks giriş güýji

50mW

Gepleýjiniň duýgurlygy

110 ± 3dB

Dinamik ýygylyk aralygy

100Hz ~ 6.8KHz

Mikrofonyň ugry

Sesi ýatyrýan Kardioid

Mikrofona duýgurlyk

-40 ± 3dB @ 1KHz

Mikrofonyň ýygylyk aralygy

100Hz ~ 3.4KHz

Çagyryş dolandyryşy

Sessiz, göwrüm +/-

Hawa

Geýmek

Stil geýmek

Artykmaç

Mic Boom aýlanýan burç

320 °

Çeýe Mic Boom

Hawa

Gulak ýassygy

Köpük

Birikdirmek

Birikýär

Stol telefony / kompýuter ýumşak telefon

Baglaýjynyň görnüşi

USB

Kabeliň uzynlygy

210CM

General

Bukjanyň mazmuny

Garnitura ulanyjy gollanma geýimi

Sowgat gutusynyň ululygy

190mm * 155mm * 40mm

Agram

106g

Şahadatnamalar

3

Iş temperaturasy

-5 ℃ ~ 45 ℃

Kepillik

24 aý

Goýmalar

Ofis nauşnikleri açyň
öý enjamyndan işlemek,
şahsy hyzmatdaşlyk enjamy
onlaýn bilim
VoIP jaňlary
VoIP Telefon nauşnik
UC müşderisi jaň edýär


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler